Przedmiotowy System Oceniania
z religii w szkole podstawowej klasy 1-6

              

    Publiczna szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich

 

1.      Sprawdzanie i ocenianie  osiągnięć ucznia występuje w całym procesie katechizacji.

2.      Uczeń, który opuścił 1/3 zajęć w semestrze musi je zaliczyć (np. w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną).

3.      Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi ustnej, prac praktycznych, testów wiadomości i umiejętności.

4.      Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć. O nie przygotowaniu do zajęć (brak zeszytu, podręcznika, pracy domowej) uczeń informuje nauczyciela na początku katechezy.

5.      Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.

6.      Katecheta ma prawo sprawdzić umiejętność uczestnictwa uczniów w liturgii Kościoła.

7.      Sprawdziany są obowiązkowe (przynajmniej dwa razy w semestrze). Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł go napisać, może to zrobić w innym terminie za zgodą obydwu stron. Sprawdzian powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.

8.      Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu 2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny, przy czym bierze się pod uwagę ocenę wyższą.

9.      W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.

10.  Uczeń ma prawo do oceny za prace dodatkowe. Uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie czy aktywne uczestnictwo w życiu parafii i stowarzyszeniu (przynależność do kółka zainteresowań) – podnosi ocenę ucznia.

11.  Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze (systematyczność i estetyka).

·         Uczeń może poprawić ocenę cząstkową poprzez opanowanie i zdanie materiału z ostatnich  trzech lekcji.

·         Jeśli uczeń otrzymał ocenę nd na półrocze, zobowiązany jest do opanowania i zdania materiału z ostatnich 10 lekcji z pierwszego półrocza w czasie umówionym przez nauczyciela i ucznia.

·         Jeśli uczeń został przyjęty z innej szkoły kontynuuje program realizowany w naszej szkole, bez dodatkowych egzaminów. Do dziennika zostają wpisane stopnie zdobyte w poprzedniej szkole.

·         Na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia planowaną ocenę i przedstawia mu warunki oceny wyższej niż przewidywana. Nauczyciel odnotowuje taką rozmowę w dzienniku klasy.

·           U uczniów, u których stwierdzono dysleksje, to na lekcji religii nie uwzględnia się błędów, charakteru pisma, tylko treść wypowiedzi pisemnej, Względem zaś uczniów, wobec których zalecono dostosowanie wymagań do wszystkich przedmiotów, będą stosowane wydłużone limity czasu na wykonanie czy przyswojenie sobie przekazanej partii materiału. Motywowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji. Stosowanie prostych zdań. Każdy uczeń na lekcję religii przychodzi z zeszytem lub odpowiednim do klasy zeszytem do ćwiczeń, odrobionym zadaniem domowym ( w domu jest więcej czasu niż na lekcjach), w razie potrzeby o braku przygotowaniu zgłasza  katechecie przed lekcją. Na lekcji religii dziecko przynajmniej w stopniu minimalnym powinno poznać i dostosować do swego życia prawdy wiary, podstawowe modlitwy, by w sposób właściwy posiąść umiejętność rozeznania dobra od zła i w owocny sposób korzystać z życia sakramentalnego. Wobec tych dzieci będę bardziej zwracał uwagę na praktyczną umiejętność wprowadzania zdobytych wiadomości religijnych w odniesieniu do życia codziennego.

 

           I        Cele katechetyczne:

³ Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;

³ Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swojego życia;

³ Zdobycie umiejętności symbolizowania, czynnego, świadomego i radosnego włączenia się w liturgii Kościoła;

³ Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;

³ Kształtowanie sumienia;

³ Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;

³ Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie;

³ Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i zadań w społeczności Kościoła, rodziny, koleżeńskiej, narodu;

³ Kształtowanie postawy odpowiedzialności;

³ Budowanie postawy świadectwa.

         II        Osiągnięcia

Ë  Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych;

Ë  Znajomość symboli wiary;

Ë  Znajomość istoty okresów liturgicznych, ich odczytywanie w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego;

Ë  Znajomość symboliki liturgicznej;

Ë  Aktywne uczestnictwo w Eucharystii;

Ë  Zastosowanie  wskazań  prawa  Bożego  w  konkretnych  sytuacjach życiowych;

Ë  Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże;

Ë  Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów wiary;

Ë  Hierarchizacja podstawowych wartości moralnych;

Ë  Ocena poglądów i postaw własnych i innych ludzi;

Ë  Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw;

Ë  Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia;

Ë  Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim;

Ë  Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, szkolnej;

Ë  Zaangażowanie w różne formy apostolstwa;

Ë  Postawa akceptacji i tolerancji;

Ë  Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie.

       III        Obszary oceniania

 1. Sprawdziany, kartkówki.
 2. Konkursy.
 3. Odpowiedzi ustne (aktywność).
 4. Prace domowe.
 5. Znajomość: modlitwy, katechizmu,  tematyki biblijnej.
 6. Praca w grupie.
 7. Prace dodatkowe (inicjatywy twórcze, przygotowanie pomocy, udział w konkursach, przynależność do stowarzyszeń i grup modlitewnych).
 8. Udział w życiu parafii (schola, ministranci, marianki, misterium, spektakl).

      IV        Rodzaje narzędzi

 1. Sprawdziany, testy, quizy, krzyżówki.
 2. Kartkówki (materiał nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji).
 3. Wypowiedzi ustne.

        V        Źródła wiedzy o uczniu: 

 • codzienna obserwacja,
 • rozmowy,
 • jakość zadawanych pytań i odpowiedzi przez ucznia.

      VI        W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

 1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania..
 2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom lub opiekunom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
 3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
 4. Mobilizacja do dalszej pracy.

      VII        Sposoby oceniania:

·         wartościowanie gestem,

·         słowem (pochwała),

·         mimiką,

·         stopniem,

·         dyplomem

   VIII        Wymiar oceny

 1. Dydaktyczny – wynika z programów nauczania, mierzona przede wszystkim testami kompetencji (wiedza, umiejętności, aktywność, praca na lekcji).
 2. Społeczno – dydaktyczny – określa postawy i cechy osobowościowe ucznia, jego funkcjonowanie w grupie, emocjonalne zaangażowanie, wynikające np. z trudności rodzinnych.
 3. Dydaktyczno – prognostyczna – powinna informować o stopniu znajomości zagadnienia niekoniecznie w oparciu o program wyłącznie szkolny. Jest również pomocna przy planowaniu czynności nauczyciela, informuje także o przyszłych wynikach ucznia na podstawie bieżących ocen dydaktycznych.
 4. Sterująco – metodyczna – powinna uzmysłowić nauczycielowi konieczność zmiany lub kontynuacji metod pracy z uczniem (dotychczasowe są mało skuteczne lub bardzo skuteczne).
 5. Psychologiczna – powinna obejmować kontekst zdrowia psychicznego i fizycznego ucznia.
 6. Wychowawcza – powinna uwzględniać zaangażowanie, staranność, wkład pracy, warunki środowiskowe itp.
 7. Selektywna – powinna odróżniać uczniów dobrze przygotowanych do dalszej nauki od tych, którzy tej umiejętności jeszcze nie posiedli
 8. Społeczna – powinna kształtować stosunki w klasie i określić przygotowanie i predyspozycje ucznia do dalszej nauki, pracy.

Ø  ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, powinna być wspierająca dla ucznia,

Ø  katecheta jest zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen,

Ø  wystawianie ocen z odpowiedzi ustnej oraz odczytywanie ocen z prac pisemnych nie może być komentowane na forum klasy w sposób drażliwy dla ucznia,

Ø  jedyną podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej są kontrole uczniów prowadzone systematycznie i rozłożone równomiernie na cały okres nauki.

      IX        Sytuacje oceniania

1.      Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, poprzedzone  lekcją powtórzeniową, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika).

2.      W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie„plusów”(+) „minusów”(-), by ocenić np. 

      wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. Stawianie kropki „. 

      zastępuje postawienie  jedynki, ale uczeń musi sam  na następnej lekcji zgłosić się do

      odpowiedzi, gdy tego nie uczyni „kropka” jest traktowana jako jedynka.

3.      Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie z procentowymi kryteriami punktacji:

      0 – 30%     – ocena niedostateczna

     31 – 50%    – ocena dopuszczająca

     51 – 70%    – ocena dostateczna

     71 – 90%    – ocena dobra

    90 – 100%   – ocena bardzo dobra

        100% + dod. – ocena celująca

4.      Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do dwóch tygodni.

5.      Każda zadana praca domowa powinna być sprawdzona przez nauczyciela, choć nie musi być oceniona.

6.      Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia (liturgia, adoracja, itp) są ocenami wspomagającymi.

7.      Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres.

8.      Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

9.      Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej

10.  Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

11.  Rozwijanie postawy religijnej, tj. modlitwa, osobiste zaangażowanie w rozwój darów sakramentalnych, udział w niedzielnej Mszy Świętej, nabożeństwach, np. Droga Krzyżowa, różaniec, nabożeństwa majowe, itd.

12.  Inne możliwości wskazujące na potrzebę wartościowania.

13.  Oceny kwalifikacyjne na koniec semestru i roku – wg skali:

·         stopień celujący......................... – 6

·         stopień bardzo dobry................ – 5

·         stopień dobry............................ – 4

·         stopień dostateczny.................. – 3

·         stopień dopuszczający.............. – 2

·         stopień niedostateczny.............. – 1

        X        Warunki uzyskania oceny – wymagania.

(Ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Celująca:

·         uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę  wykraczającą poza program katechezy,

·         wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej,

·         aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (stowarzyszenia, kółka różańcowe),

·         twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·         biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary,

·         wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat.

·         bierze czynny udział w przygotowaniu liturgii Mszy świętej, w przygotowaniu nabożeństw, misteriów,

·         wyróżnia się w kształtowaniu postawy: otwartości, służby drugiemu; wartości: wrażliwości sumienia, uprzejmości, życzliwości; wzrostem duchowości i świadectwem życia,

·         osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Bardzo dobra:

·         uczeń jest zdyscyplinowany, posiada uzupełniony zeszyt, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania,

·         posiada biegłą znajomość katechizmu, bierze czynny udział w katechezie,

·         opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy w danej klasie,

·         sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

·         chętnie i regularnie uczestniczy w katechezie,

·         zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,

·         chętnie uczestniczy w życiu parafii (liturgia, rekolekcje, odpust itp.),

·         potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

·         przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

Dobra:

·         uczeń posiada uzupełniony zeszyt, potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy, posiada znajomość katechizmu, przejawia aktywność na zajęciach,

·         opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej,

·         nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

·         zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je i umie wyjaśnić,

·         dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości, potrafi samodzielnie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematem katechezy,

·         zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,

·         uzyskuje stałe, dobre postępy podczas prowadzonych zajęć,

·         nie zaniedbuje uczestnictwa w katechezie, do której stara się być przygotowany,

·         uczestniczy w rekolekcjach i życiu parafii (czasami).

Dostateczna:

·         uczeń prowadzi notatki, wykonuje zadania, potrafi odtworzyć z pamięci wnioski z lekcji,

·         opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy,

·         dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki,

·         nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem,

·         nieregularnie uczęszcza na katechezę,

·         wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia (np. niestaranne prowadzenie zeszytu, brak katechez),

·         nie bierze udziału w życiu parafii, w różnych formach duszpasterstwa.

Dopuszczająca:

·         uczeń jest obecny na lekcji, słucha, nie przeszkadza w prowadzeniu katechezy,

·         zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia ogólnej wiedzy religijnej,

·         zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary

·         dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są braki,

·         proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,

·         niechętnie bierze udział w katechezie,

·         często opuszcza katechezę,

·         ma lekceważący stosunek do przedmiotu i katechety.

Niedostateczna:

·         uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,

·         odmawia wszelkiej współpracy,

·         ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wiary i katechety,

·         nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

·         nie odzwierciedla znajomości życia chrześcijańskiego (lekceważący stosunek do Kościoła i religii),

·         postawa budzi zastrzeżenia (jest anty świadectwem).

        Opracował:...........                                                       Zatwierdzam:……........      

        XI        Bibliografia:

 1. „Dydaktyka katechezy” cz. II pr. zb. pod red. J. Stali.
 2. „Jak przygotować i oceniać katechezę” bp A. Długosz, Częstochowa 1996
 3.  „Zarys dydaktyki katechetycznej” W. Kubik SJ, Kraków 1990
 4.  „Wymagania programowe. Jak sprawdzać i oceniać w katechezie? ks. J. Szpet, Płock1996
 5. Opracowane na podstawie strony internetowej Komisji Episkopatu do Spraw Wychowania i Dyrektorium Katechetycznego ( WAM Kraków 2001 ) Dz. U. 199/2004 poz. 2046 „w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...”

                     PSO dla ucznia

1.Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest różnymi metodami: odpowiedzi ustnej ( z trzech ostatnich lekcji), zadań domowych, testów z wiadomości.

2.Uczeń ma prawo być dwa razy  w semestrze nieprzygotowany do zajęć (zgłosić na początku lekcji).

3.Brak pracy domowej nie może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole.

4.W przypadku nieobecności w szkole uczeń powinien we własnym zakresie uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki i ćwiczenia.

5.Sprawdziany są obowiązkowe (przynajmniej dwa razy w semestrze). Uczeń może poprawić sprawdzian w terminie wspólnie ustalonym z katechetą ( w przeciągu 2 tygodni). Do dziennika wpisuje się obie oceny, przy czym bierze się pod uwagę ocenę wyższą.

6. Za prace dodatkowe: uczestnictwo ucznia w konkursie, olimpiadzie czy aktywne uczestnictwo w życiu parafii  (przygotowanie liturgii) i w grupach liturgicznych – podnosi ocenę ucznia.

7.Uczeń w klasach od 1 –3 obowiązany jest przynosić na lekcje religii ćwiczenia, w klasach od 4-6 uczeń obowiązany jest do przynoszenia zeszytu na lekcje religii. Ćwiczenia sprawdzane są na każdej lekcji. 8.Zeszyt ucznia sprawdzany jest raz w semestrze (systematyczność i estetyka).

Obszary oceniania : odpowiedzi ustne, (aktywność), sprawdziany, prace domowe.

Sytuacje oceniania:

W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie„plusów”(+) „minusów”(-), by ocenić np. wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. Stawianie kropki „.” zastępuje postawienie  jedynki, ale uczeń musi sam  na następnej lekcji zgłosić się do odpowiedzi, gdy tego nie uczyni „kropka” jest traktowana jako jedynka.

Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia (przygotowanie liturgii, itp) są ocenami wspomagającymi.

·         Ocena roczna uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi semestr.

·         Uczeń może poprawić ocenę cząstkową poprzez opanowanie i zdanie materiału z ostatnich  trzech lekcji.

·         Jeśli uczeń został przyjęty z innej szkoły kontynuuje program realizowany w naszej szkole, bez dodatkowych egzaminów. Do dziennika zostają wpisane stopnie zdobyte w poprzedniej szkole.

·         Na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia planowaną ocenę i przedstawia mu warunki oceny wyższej niż przewidywana. Nauczyciel odnotowuje taką rozmowę w dzienniku klasy.